best live chat

Какво е извънсъдебен способ за решаване на потребителски спорове и мога ли да се възползвам от такъв способ?

Follow

Всеки гражданин има право да подаде жалба, свързана с договор за потребителски кредит. Жалбите срещу тези договори се депозират в Комисията за защита на потребителите (КЗП). Самата Комисия разяснява правата и задълженията на потребителите във връзка с договорите за потребителски кредит, предоставя им съвети и информация за правата им при ползването на потребителски кредит и съдействат за разрешаване на потребителски спорове и жалби. За да бъде разгледана една жалба (или сигнал), тя трябва да бъде написана на български език и да съдържа име, адрес и телефон за връзка на подателя. Жалбата трябва да съдържа точно описание на всички обстоятелства, на които се основа спорът и задължително да се приложат ксерокопия на документите, относими към предполагаемите нарушени права. Може да подадеш жалба и по електронен път чрез електронната страница на КЗП - www.kzp.bg.

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk