best live chat

Какви са начин за изплащане на комисионните?

Follow

За афилиатите, издаващи фактури, плащането се извършва на база издадена от афилиата фактура, въз основа на изготвената от „Аксес Файнанс" ООД - „Сметка на подлежащи за плащане комисионни“.

Във фактурата изрично следва да бъде посочен номера на Сметката, по която се дължи плащане. Дружеството си запазва правото да не обработва и заплаща фактури, които са в несъответствие с данните по издадените сметки или в които не е посочен уникалния номер на сметката.

Когато афилиатът е физическо лице или когато лицето не е задължено по закон да издава фактури, плащането се извършва на база изготвената от „Аксес Файнанс" ООД - „Сметка на подлежащи за плащане Комисионни“ и заявено от лицето искане за плащане.

Плащането се извършва само по банков път, по обявени от афилиатите банкови сметки, посочени в съответния договор за афилиейт партньор.

Задължение на афилиата е да поддържа актуални данни за вида и номерата на сметките, като „Аксес Файнанс" ООД не носи отговорност при невярно посочени/неактуални данни.

В случай, че афилиатът промени банковата си сметка, е длъжен да уведоми „Аксес Файнанс" ООД в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на промяната й.

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk