best live chat

Какво е предсрочна изискуемост?

Follow

Предсрочна изискуемост настъпва в случай, че не заплатиш минимум 15% (петнадесет процента) от одобрения ти кредитен лимит, в рамките на два последователни месеца, като в поне един месец да бъдат внесени общо 15% (петнадесет процента) от сумата по одобрения кредитен лимит.

Ако това се случи, то цялото ти задължение по Договора за кредит Бяла Карта става автоматично предсрочно изискуемо.

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk