best live chat

Какво означава разход по събиране на вземането?

Follow

Това е разход, който дължиш и който започва да се начислява от 6-то число на текущия месец.

Разходът по събиране на вземането започва да се начислява при условие, че не си погасил минимум 15% от одобрения ти лимит по кредитна карта Бяла Карта.

Начислява се на дневна база и е в размер на 2.50 (два и петдесет) лева, независимо от лимита по картата.

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk