best live chat

Какво е неустойка за неизпълнение на договорно задължение?

Follow

В случай, че не направиш пълно зануляване на текущо задължение за предходния месец и не предоставиш допълнително обезпечение - поръчител, съгласно условията и сроковете, посочени в Договора за Бяла Карта, ще ти се начисли неустойка за неизпълнение на договорно задължение. 

Кога се начислява неустойка за неизпълнение?

В твоя услуга, ние ти предоставяме възможност да погасиш текущото си задължение за предходния месец от 1во до 5то число, като до 5то число можеш да прецениш и избереш дали да погасиш задължението си или да предоставиш допълнително обезпечение, което в случая е поръчител.

Ако никоя от двете възможности не се случи, тогава ще ти се начисли неустойка за неизпълнение на договорно задължение.

Тя се начислява на 6то число на текущия месец, в който не е погасено текущото задължение за предходния месец от 1во до 5то число. 

Неустойката е в размер на 10% от усвоената и непогасена главница, която е включена в текущото задължение за настоящия месец, в случай, че не е направено пълно зануляване и не е посочен поръчител до 5то число на текущия месец.

В случаите, в които е направено пълно зануляване или е посочен поръчител до 5то число на текущия месец на задължение, дължимо за предходния месец, не дължиш неустойка за неизпълнение.

Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk